top of page

Royal Rangers Thailand

New Outpost Charter Form

เกณฑ์การประเมินจะต้องรวมถึง:

1. ผู้สมัครจะต้องทำข้อตกลงเบื้องต้นกับหลักคำสอน ค่านิยม และพันธกิจของลูกเสือคริสเตียน

2. ความเป็นผู้นำของผู้สมัครต้องมีความเกี่ยวข้องกับ ลูกเสือคริสเตียน และจะต้องรักษาวิถีชีวิตแบบคริสเตียนที่เป็นแบบอย่าง

3. ผู้สมัครจะต้องตกลงที่จะทำงานร่วมกันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ ลูกเสือคริสเตียนในประเทศไทย

4. ผู้สมัครตกลงที่จะใช้โปรแกรม ลูกเสือคริสเตียน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงโครงสร้างขององค์กรและเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะต้อง

    ได้รับการอนุมัติ จากสำนักงานของลูกเสือคริสเตียนก่อน

5 ผู้สมัครจะต้องไม่เผยแพร่หลักสูตร ลูกเสือคริสเตียนให้กับบุคคลหรือองค์กรใด ๆ เว้นแต่จะใช้ใน กิจกรรม Outpost ของตนเองเท่านั้น

6. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว สามารถใช้ได้กับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ตามที่ระบุไว้ในใบสมัครเท่านั้น

Thanks for submitting!

bottom of page