top of page

ลูกเสือคริสเตียนคืออะไร

ลูกเสือคริสเตียน

ลูกเสือคริสเตียนเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของคริสตจักรด้านการให้คำปรึกษา ลูกเสือคริสเตียนเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2505 เด็ก ๆ หลายล้านคนได้รับการชี้นำผ่านทางพันธกิจ ในปัจจุบันเด็ก ๆ เหล่านี้ได้เติบโต และประสบความสำเร็จในหลากหลายด้าน เช่นข้าราชการ  ศิษยาภิบาล ผู้นำคริสตจักร มิชชันนารี ฯลฯ ซึ่งการดำเนินงานของลูกเสือคริสเตียนนี้มีมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก 

tempImageh1XitC.jpg
IMG_20230401_090509_edited.jpg

เป้าหมายของลูกเสือคริสเตียน

เป้าหมายของลูกเสือคริสเตียน

ลูกเสือคริสเตียน คือการแนะนำให้เด็ก ๆ รู้จักผ่านสิ่งที่เราเรียกว่า “ประสบการทั้ง 7 ”

 •  เชื่อมโยง – กับเพื่อน ๆ 

 •  สนุก – ผ่านการทำกิจกรรม

 • เติบโต – ในความสัมพันธ์กับพระเจ้า

 • เรียนรู้ – สิ่งใหม่ ๆ จากการลงมือปฏิบัติ

 • เป็นส่วนหนึ่ง – ของชุมชน เช่นเดียวกับพระคริสต์

 • เป็นผู้นำ – ให้กับตนเองและผู้อื่น

 • รับใช้ – ผู้อื่นด้วยใจยินดี ไม่เห็นแก่ตัว

อุดมการณ์ของลูกเสือคริสเตียน

อุดมการณ์ของลูกเสือคริสเตียน ได้แสดงออกถึงหลักการสำคัญที่ได้กำหนดไว้ผ่านคำปฏิญาณตน คำขวัญ คติ และตราสัญลักษณ์

คำปฎิญาณตนของลูกเสือคริสเตียน คือ “โดยความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้า ฉันจะรับใช้พระเจ้า คริสตจักรและเพื่อนมนุษย์อย่างสุดกำลัง และฉันจะดำเนินตามคำบัญญัติของลูกเสือคริสเตียนอย่างเคร่งครัด"

tempImageH5d87C.jpg

คติของลูกเสือคริสเตียน “พร้อม!”

ความหมาย : “พร้อมสำหรับทุกสิ่ง, พร้อมทำงาน, พร้อมรับใช้, พร้อมนมัสการ, พร้อมดำเนินชีวิต, และพร้อมเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า”

กฏทอง

จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่พวกท่านต้องการให้พวกเขาปฏิบัติต่อท่าน (มัทธิว 7:12 THSV11)

ความหมายของแต่ละแฉกของดาวในตราสัญลักษณ์ของลูกเสือคริสเตียน

รูปแบบตราสัญลักษณ์ของลูกเสือคริสเตียน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินชีวิตของคริสเตียน โดยรูปแบบของตราสัญลักษณ์นี้ เปรียบเสมือนเข็มทิศเข็มทิศ ที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางที่พระเจ้าทรงนำเราให้ดำเนินชีวิตตามพระจวนะของพระองค์

โดยสีของแฉกดาวแต่ละแฉกมีความหมายแตกต่างกันดังนี้

 

โดยสีของแฉกดาวแต่ละแฉกมีความหมายแตกต่างกันดังนี้

สีทองทั้ง 4 เป็นตัวแทนของการเติบโตในแต่ละด้าน โดยโปรแกรมของลูกเสือคริสเตียนจะช่วยให้เด็กเติบโตด้าน

 • ความคิด/สติปัญญา

 • กายภาพ

 • จิตวิญญาณ

 • และสังคม

ดังตัวอย่างในลูกาบทที่ 2:52 พระเยซูเติบโตขึ้นทั้งด้านสติปัญญาและด้านร่างกาย เป็นที่ชอบต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งหลายด้วย

สีฟ้าทั้ง 8 เป็นตัวแทนของการดำเนินชีวิตตามบัญญัติของลูกเสือคริสเตียน

 

ลูกเสือคริสเตียนคือ

ตื่นตัว (ทั้งสติปัญญา กาย ใจ และจิตวิญญาณ)

สะอาด (ทั้งกาย ใจ และวาจา)

ซื่อสัตย์ (ไม่คดโกง หรือขโมย)

กล้าหาญ (ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก หรือขณะที่ถูกล่อลวง)

จงรักภักดี (ต่อครอบครัว เพื่อนและคริสตจักร)

มีน้ำใจ (สุภาพ อ่อนน้อมและรอบคอบ)

เชื่อฟัง (พ่อแม่ ผู้นำ และผู้บังคับบัญชา)

จิตวิญญาณ (อธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์และเป็นพยาน)

สีแดงทั้ง 4 เป็นตัวแทนของการดำเนินชีวิตตามหลักความเชื่อทั้งสี่ของคริสตจักร

 • ความรอด

 • บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์

 • การรักษาโรค

 • การเสด็จมาครั้งที่สอง

black and white book on brown wooden table_edited_edited.png

เรียนรู้เกี่ยวกับลูกเสือคริสเตียนเพิ่มเติมได้จากการอบรมของเรา

bottom of page